POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA FUNDACIÓ _______________

A FUNDACIÓ _______________ treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. És per això, que en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal RGPD, (UE) 2016/679, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) i de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, els informem sobre la nostra política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal. Amb la finalitat de garantir que estiguin informats de forma transparent sobre la utilització per part de FUNDACIÓ _______________ de les seves dades personals (incloent les de salut) els informem dels tractaments als quals podem incorporar les dades dels nostres grups d’interès que utilitzen aquest web.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
Serà responsable de les seves dades: FUNDACIÓ _______________ amb domicili social al _____________________________________________ CIF/NIF _______________.
En el seu cas, les dades que se li demanin a vostè com a “Usuari”,” Tutor “o” Pares” a través de qualsevol mitja són confidencials i són protegides de manera adequada. L’usuari i / o Tutor o Pares es compromet a que tota la informació que faciliti a FUNDACIÓ _______________ és veraç i no s’ha omès cap dada sobre el seu estat de salut. No està obligat a proporcionar totes les dades que li demana FUNDACIÓ _______________, però, si no es faciliten totes les dades personals considerades necessàries per, entre d’altres, procurar la màxima assistència sanitària que pugui necessitar, això pot ocasionar un retard o impedir la millora de la seva salut en els àmbits que treballa la FUNDACIÓ. S’hauran de proporcionar Dades Personals veritables, exactes, completes i actualitzades. L’usuari i/o Tutor o Pares, segons apliqui en el cas concret, serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a FUNDACIÓ _______________ o a qualsevol tercer per haver proporcionat dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

A més FUNDACIÓ _______________, pot rebre les seves dades com a persona de contacte d’altres grups d’interès de FUNDACIÓ _______________ o com a candidata a llocs de treball de l’organització.

Per a què utilitzem les seves dades personals?
A FUNDACIÓ _______________ tractem les dades personals com a Usuari i/o Tutor o Pares per poder gestionar i oferir-li programes propis, com a Club Esportiu o d’altre tipus o bé programes impulsats per tercers amb la col.laboració de la Fundació, amb el màxim respecte a la confidencialitat i seguretat de la seva informació. Concretament les finalitats actuals per a les que recollim les seves dades com a “Usuari”,” Tutor “o” Pares” són:
A. Formalització, desenvolupament i execució del programa. FUNDACIÓ _______________ podrà tractar les seves dades personals per a realitzar estudis estadístics, de qualitat o anàlisis tècniques, fins i tot realitzar enquestes de satisfacció. En el mateix marc també es podran enviar recordatoris de visita per qualsevol mitjà telemàtic (telèfon, SMS, o email de l’usuari i / o Tutor o Pares,…) o bé gestionar peticions dels interessats (“Truca’ns” o “anul·lacions per mitjans telemàtics”).
B. Prestació del programa, incloent servei assistencial mèdic, si s’escau.
Atès que el programa pot estar concertat amb altres entitats públiques o privades, li advertim que aquestes ens poden cedir i sol·licitar les seves Dades Personals i especialment, sobre la seva participació al programa (incloent dades de salut).
C. Compliment d’obligacions que li corresponguin a FUNDACIÓ _______________ per mandat legal.

A més com a persona de contacte d’altres grups d’interès de FUNDACIÓ _______________ o com a candidata a llocs de treball de l’organització la finalitat del tractament de les seves dades personals són:
1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, com a persona que contacta amb FUNDACIÓ _______________ per gestionar relacions entre FUNDACIÓ _______________ i ella mateixa o el seu grup d’interès, el que inclou informar-lo, donar resposta a les seves sol•licituds, donacions, peticions o consultes i fer-ne un seguiment posterior.
2. Pel que fa als candidats a llocs de treball de FUNDACIÓ _______________ per a gestionar la relació amb aquests, incloent mantenir-los informats de les diferents vacants que es produeixin en la nostra organització.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?
Tractem les seves dades com a “Usuari”,” Tutor “o” Pares”:
• Per a l’execució del programa de FUNDACIÓ _______________ o amb col.laboració de tercers, incloent l’enviament de recordatori de visita, revisió periòdica, etc. per mitjans telemàtics. Finalitats (A) i (B)
• Quan FUNDACIÓ _______________ té un interès legítim per a aquest tractament de dades com pot ser els l’àrea d’administració i qualitat de FUNDACIÓ  _______________ o perquè puguem atendre millor les seves expectatives i millorar el seu grau de satisfacció com a Usuari. A FUNDACIÓ _______________ considerem que té una expectativa raonable de que s’utilitzin les dades perquè puguem millorar els programes i serveis i pugui gaudir d’una millor experiència com a Usuari. Finalitat (B).
• Per permetre a FUNDACIÓ _______________ complir les seves obligacions legals i entre elles, les lleis relatives a l’activitat com a Fundació, l’activitat sanitària, les lleis tributàries o la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent. Finalitat (C)

A més:
• La base legal per al tractament de les seves dades com a persona de contacte és la satisfacció de l’ interès legítim de respondre i/o gestionar a les comunicacions i la relació amb les persones dels grups d’interès de FUNDACIÓ _______________.
• La base de l’enviament de comunicacions a candidats a llocs de treball és que aquest tractament és necessari per a les mesures precontractuals (procés de selecció) en què l’interessat és part.

Durant quant de temps conservarà FUNDACIÓ _______________ les seves dades?
Conservarem les seves dades personals com a “Usuari”,” Tutor “o” Pares” durant els terminis previstos per la legislació respecte a la prescripció de responsabilitats. A partir d’aquest moment, les dades seran cancel·lades no sent utilitzades per l’organització per a cap finalitat. Les dades que formin part de la seva història clínica s’han de conservar durant, almenys 15 anys, comptats des de la data de l’alta del procés assistencial, quan s’escaigui.

Pel que fa a la resta de les seves dades personals, FUNDACIÓ _______________ conservarà les Dades Personals pel temps que duri el programa i en tot cas, durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, per complir amb obligacions de conservació de documentació clínica i / o sempre que ho permeti la legislació aplicable. Un cop finalitzat l’esmentat termini, FUNDACIÓ _______________ es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, així com a bloquejar-les degudament. No obstant això, les dades personals podran conservar-se quan resulti necessari durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d’assistència sanitària, finalitats mèdiques, d’investigació científica i / o estadística. Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem o anonimitzarem les seves dades en el moment en que exerceixi els seus drets de supressió.

Per al tractament de les seves dades com a persona de contacte les dades associades a sol·licitud, petició o consulta es conservaran mentre la mateixa no estigui totalment completa. Un cop totalment resolta la sol·licitud, es conservaran les dades per un màxim de dos anys.
Conservarem les seves dades personals com a donant durant els terminis previstos per la legislació respecte a la prescripció de responsabilitats. Un cop finalitzat l’esmentat termini, FUNDACIÓ _______________ es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, així com a bloquejar-les degudament.

Per a persones de contacte d’altres grups d’interès, aquestes es conservaran fins que s’exerceixi el dret de cancel·lació.
Per a les dades relatives als candidats a llocs de treball de FUNDACIÓ _______________, aquestes es conservaran fins a l’adjudicació d’un lloc de treball o fins que s’exerceixi el dret de cancel·lació.

A qui comunicarem les seves dades?
Tal com l’hem informat anteriorment, atès que el programa pot estar concertat amb altres entitats públiques o privades, li advertim que aquestes ens poden cedir i sol·licitar les seves Dades Personals i especialment, sobre la seva participació al programa.

No cedirem les seves dades personals a altres tercers, llevat que sigui necessari per a desenvolupar el Programa, que estiguem coberts per una llei o que vostè n’hagi estat informat prèviament per FUNDACIÓ _______________. A més, l’usuari i / o Tutor o Pares entén que FUNDACIÓ _______________ podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada moment i si és el cas, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans judicials o a altres centres sanitaris en cas d’interès vital.

Per poder prestar-li un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb vostè com a Usuari, l’informem de la relació per categories d’empreses que tracten les seves dades per compte de FUNDACIÓ _______________.
• Serveis d’auditoria i consultoria.
• Serveis de retirada i destrucció de documentació.
• Altres activitats de suport a les empreses.
• Serveis d’activitats jurídiques i reclamacions.
• Serveis informàtics.
• Serveis de plataformes tecnològiques.
• Serveis de hosting.
• Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica.

Transferències de dades a tercers països?
No es realitzen transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FUNDACIÓ _______________ estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, FUNDACIÓ _______________ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els drets que li atorga el Reglament per correu a Att. LOPD, FUNDACIÓ_______________ C/ _______________a o mitjançant el correu contacte@fundaciocreugroga.com. Recordi acompanyar a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat o representació.

A més dels anteriors drets, tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment descrit més amunt. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a FUNDACIÓ _______________ procedeixen normalment dels propis interessats o el seu representant legal. Tanmateix inicialment altres entitats promotores dels programes de la Fundació ens poden facilitar les dades de contacte de possibles candidats per als nostres programes, a fi de que els puguem convidar a participar als mateixos.

Li recordem que no s’han de facilitar dades de tercers llevat que es tingui autorització d’aquests i els hagi informat prèviament.


POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL CLUB ESPORTIU FUNDACIÓ _______________

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
• Identitat: Club Esportiu Fundació _______________
• CIF: _______________
• Adreça postal: _______________
• Correu electrònic: contacte@fundaciocreugroga.com
• Delegat de Protecció de Dades: Club Esportiu Fundació _______________
• Contacte DPD:

El Club Esportiu Fundació _______________ com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de naturalesa tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Contacte des del Web
La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable el Club Esportiu Fundació _______________. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s’escau, la limitació i cancel·lació , comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a C/ Sant Jaume, 20-34, 08370 de Calella o mitjançant el correu contacte@fundaciocreugroga.com

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?
Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:
• Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
• Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari;
• Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari
• Utilitzar les seves dades per a contactar-lo, tant per via electrònica com no electrònica, per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
• Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat o avís legal.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a contacte@fundaciocreugroga.com

D’acord amb la LSSICE, el Club Esportiu Fundació _______________.no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les descrites excepte per imperatiu legal o requeriment judicial.
Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret a cancel·lació o oposició, o limitació al tractament.

No obstant, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el període màxim de 2 anys per si fossin requerides pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

Legitimació del tractament
La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

Destinataris de cessions o transferències
El Club Esportiu Fundació_______________ .no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador només facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per imperatiu legal, sens perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Com a usuari interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant el Club Esportiu Fundació _______________ presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a contacte@fundaciocreugroga.com, indicant a l’assumpte: “LOPD, Drets ARCO” i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei.

Drets:
• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
• Dret de rectificació o supressió: permet corregir error i modificar les dades que resultin inexactes o incomplertes.
• Dret de cancel·lació: permet suprimir les dades que resultin ser inadequades o excessives.
• Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
• Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, amb la finalitat que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans d’aquesta retirada.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Informació addicional

INFORMACIÓ QUE RECABEM:
Obtenim mitjançant formularis de registre la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades: correu electrònic, nom i cognoms.

Si contracta el servei/compra el producte mitjançant la nostra pàgina web li demanarem que ens proporcioni informació envers vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació relativa a una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat del Club Esportiu Fundació _______________, incloent les dels menors, en les que, per a la seva obtenció, s’ha demanat el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant, els pares, tutors o representants legals dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

MESURES DE SEGURETAT:
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

Canvis en la present Política de Privacitat
El Club Esportiu Fundació _______________ es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.